[ih-fem-er-uhl] / adj./ short-lived; transitory

ephemeral